Vanggewas tijdig onderwerken

Meststoffen 25-02-2022

Om stikstof vanuit het vanggewas goed te benutten, moet het vanggewas tijdig zijn ondergewerkt. De gewasresten zullen in de bodem omgezet moeten worden in opneembare nutriënten. Het omzetten duurt minimaal 3 maanden. Vanaf juni begint de mais meer stikstof op te nemen. Om de stikstof op tijd beschikbaar te hebben voor de plant is het dus belangrijk dat het vanggewas voor half maart / uiterlijk 1 april is ingewerkt.

Langer laten staan levert weliswaar meer massa op, maar het heeft een aantal nadelen:

  • De stikstof uit het vanggewas komt later beschikbaar
  • Het vanggewas gebruikt vocht uit de bouwvoor wat vervolgens niet meer beschikbaar is voor de mais. Op de drogere zandgronden in ons werkgebied kan dit maisopbrengst kosten.
  • Het vanggewas groeit door, het gewas wordt “ouder” en de koolstof/stikstof (C/N) verhouding neemt toe met als gevolg dat de vertering langer duurt.

Uit onderzoek blijkt dat een vanggewas, ondergewerkt op 9 februari, leidt tot bij 90 kilo N-mineraal in de bodem in juni. Bij onderwerken op 21 maart daalt dat tot circa 70 kilo in juni. Wordt er pas half april ondergewerkt, dan is het gehalte aan minerale N nog slechts 50 kilo. Hieruit is af te leiden dat onderwerken tussen half februari en half maart de beste tijd is. Dat strookt ook met de duur van drie maanden die normaal nodig is voor de omzetting van organisch materiaal in de bodem tot opneembare nutriënten.