Uitrijtermijn mest op maisland naar 15 maart

Meststoffen 28-10-2020

De uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maisland op zand en löss wordt vervroegd naar 15 maart in plaats van 1 april. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Voor maisteelt op zand- en lössgrond zou in eerste instantie het uitrijden van drijfmest alleen nog toegestaan worden van 1 april tot 15 september, om te voorkomen dat de mest onder te natte omstandigheden op een ongunstig moment wordt uitgereden. Vanuit de sector kwam veel kritiek op deze forse wijziging van de uitrijperiode. De aanpassing van 1 april naar 15 maart geldt voor twee jaar.

Verkorte uitrijtermijn

Het verkorten van de uitrijtermijn was al een alternatieve maatregel voor het invoeren van verplichte rijenbemesting in mais om de uitspoeling van nutriënten te voorkomen. Vanwege twijfels over de effectiviteit heeft het ministerie de rijenbemesting vervangen door het aanscherpen van de uitrijtermijn.

‘‘Hier kan eventueel een quote staan van een persoon uit dit artikel/ nieuwsbericht’’

Snede maaien

Bedrijven die eerst nog een snede gras van een perceel willen oogsten voordat er mais wordt gezaaid, mogen het perceel in het vroege voorjaar wel bemesten. “Het is dan namelijk nog grasland en geen bouwland’, aldus het ministerie.

Melden op welke percelen maïs wordt geteeld

Daarnaast zijn telers van mais op zand- en lössgronden vanaf volgend jaar verplicht om uiterlijk 15 februari te melden bij RVO waar het komende jaar mais wordt geteeld. Vervolgens kan de NVWA hierop doelgericht controleren. Het uitrijden van drijfmest op bouwland op zand en löss is namelijk bij andere teelten dan mais wel toegestaan vanaf 16 februari.

Denk nu alvast na waar u het komende jaar mais gaat telen. U moet dit uiterlijk 15 februari doorgeven. En houd er rekening mee dat u pas vanaf 15 maart drijfmest op maisland mag uitrijden.

Voor meer informatie belt u naar 0342 – 44 45 07 of mail naar info@maiszaad.nl.