Maismelding gedaan en nu?

Wet en regelgeving 28-02-2022

Wanneer je mais wilt telen dan moest dat gemeld worden bij RVO, uiterlijk 16 februari. Zo kan de NVWA controleren of men zich houdt aan de kortere uitrijdperiode voor maispercelen op bouwland. Dit jaar hebben wij ruim 100 aanvragen verzorgd.

Is een perceel niet gemeld? Dan mag je daarop dit jaar geen mais telen.

Tot uiterlijk 14 maart kun je doorgeven als er iets verandert in de percelen waarop je mais gaat telen, dat geldt alleen als je een perceel kleiner wil maken, groter kan niet.

Perceel gemeld en het is bouwland? Dan mag je hierop geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden van 16 februari tot en met 14 maart, vaste mest mag wel.

Op een perceel dat is gemeld mag je mais telen, maar dit hoeft niet. Je mag ook iets anders telen zonder dat je het perceel intrekt. In de Gecombineerde opgave geef je door wat je uiteindelijk op een perceel teelt. Als je een bouwlandperceel niet intrekt, blijft daarvoor wel de kortere uitrijdperiode gelden.

Trek je een aangemeld perceel alsnog in? Dan mag je op dit perceel later in het jaar geen mais telen. Op bouwlandpercelen mag je vanaf de datum dat je de verandering doorgeeft drijfmest of zuiveringsslib uitrijden.

Teel je biologische mais of suikermais onder folie? Dan hoef je de maispercelen niet te melden. Je hebt dan ook niet te maken met de voorwaarde dat je korter mest mag uitrijden.

De kortere uitrijdperiode voor bouwlandpercelen waar je mais op teelt is ontstaan uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Door de kortere uitrijdperiode is de kans kleiner dat nitraat en fosfaat uitspoelt of afspoelt. Omdat de tijd tussen het bemesten en de opname door het gewas korter is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of men zich aan deze uitrijdregel houdt. Hiervoor moet zij weten op welke percelen je van plan bent mais te telen. Daarom meld je deze percelen aan.

De kortere uitrijdperiode is alleen voor bouwland. Toch is de verplichting om mais te melden ook voor graslandpercelen. Dat heeft te maken met de controles. Als er mais op een perceel staat, is het niet te zien of er eerst gras heeft gestaan.