Aanmelden maïsteelt op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari 2021

Wet en regelgeving 27-01-2021

Voor 2021 zijn er 2 belangrijke wijzigingen.

Al eerder is aangekondigd dat drijfmest op maïsland op zand- en lössgronden vanaf 1 april 2021 uitgereden mag worden. Inmiddels is aangegeven dat deze datum wordt verschoven naar 15 maart.

Deze voorwaarde geldt niet voor percelen grasland t.b.v. voederwinning die later worden vernietigd ten behoeve van mais.

Op bouwland op zand- en lössgrond waarop je maïs wilt verbouwen mag, volgens het nieuwe voorstel, pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. De eerder voorgestelde datum vanaf 1 april is dus naar voren gehaald.

Het blijft wél toegestaan om drijfmest voor 15 maart uit te rijden op grasland. Het gaat hierbij om grasland dat nog wordt geoogst of beweid voordat de maïs wordt ingezaaid.

Heb je gras ingezaaid als verplicht vanggewas na maïs? En ga je dit gras nog oogsten of beweiden voordat je hier weer maïs inzaait? Dan wordt dit ook als grasland beschouwd en hoef je dus niet te wachten tot 15 maart.

De uitrijperiode van vaste mest op bouwland op zand- en lössgrond blijft overigens ongewijzigd en is toegestaan vanaf 1 februari.

Daarnaast is de meldplicht voor het telen van mais nieuw.

De meldplicht voor mais is een van de nieuwe maatregelen die begin januari zijn gepubliceerd. Het is onderdeel van de regel dat maisland op zand- en lössgrond pas vanaf 15 maart bemest mag worden met dierlijke mest en vloeibaar zuiveringsslib. Die maatregel is bedoeld om uitspoeling van mineralen te verminderen en een van de laatste dat nog doorgevoerd moest worden binnen het zogenoemde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Uiterlijk 15 februari moet je bij RVO aangeven op welke percelen je in 2021 mais wilt telen. Het is half januari duidelijk geworden dat vanaf 20 januari dit bij RVO gemeld kan worden.

Ga je maïs telen op zand- en lössgrond? Dan moet je deze percelen waarop je dus maïs gaat telen uiterlijk 15 februari bij RVO melden. Indien je een perceel niet aanmeldt, mag je op dat perceel in 2021 geen maïs telen. Ons advies is om ook percelen waarover je nog twijfelt toch aan te melden, zo houd je ‘alle opties’ open.  Aangemelde percelen kunnen tot uiterlijk 14 maart nog worden teruggetrokken.

We kunnen ons voorstellen dat je hierover vragen hebt. Neem dan gerust contact op met GEDO.